Katalog on-line

E-biblioteka

 

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

 

Facebook

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

"Zakup nowości wydawniczych został dofinansowany ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025."

 

Biblioteka Narodowa

 

Mała książka – wielki człowiek

LEGIMI

Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Wyszukiwarka

Data:
Godzina:

Z Kart Historii

Kalendarium wydarzeń 60 – lat Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu

26-02-2009

Kalendarium wydarzeń 60 – lat Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu
Kalendarium wydarzeń „Pół wieku działalności czudeckiej Biblioteki Publicznej.
Styczeń 1949 Założenie w Czudcu Gminnej Biblioteki Publicznej, pierwszej publicznej instytucji kultury.  Zarząd Gminy w Czudcu, powiat rzeszowski, przyjmuje pierwszą przesyłkę 444 książek z Ministerstwa oświaty w ramach zorganizowanej akcji rozbudowy Krajowej Sieci Bibliotecznej. Kierownictwo i organizację Biblioteki Zarząd Gminy w Czudcu powierza pani Marii
Konaszewskiej. W chwili otwarcia Biblioteka, liczyła 726 woluminów. Pierwszą siedzibą biblioteki była kamienica w Rynku skąd po kilka miesiącach przeniesiona została do domu przy ul. Jasielskiej (obecnie Dom Handlowy).
30 września 1951 r. pani Maria Konaszewska odchodzi z Biblioteki do pracy w szkolnictwie.
Październik 1951 Rozpoczętą organizację Biblioteki kontynuuje jej następczyni pani Kazimiera Myśliwiec pracująca w latach 1951-1961. Organizatorka czytelnictwa, propagatorka oświaty na terenie zbiorowej gminy Czudec. Organizuje głośne czytanie książek znanych polskich pisarzy: H. Sienkiewicza, B. Prusa, J.I. Kraszewskiego, organizuje wiele konkursów, lekcji bibliotecznych i wieczorów literackich. W ogólnopolskim Konkursie Czytelników Wiejskich zdobywa wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości 150 zł na potrzeby Biblioteki. Zakłada dwa punkty biblioteczne w Przedmieściu Czudeckim oraz we wsi Wyżne. W Wyżnem punkt biblioteczny prowadziła mieszkanka tej wsi pani Władysława Rykała.
1954 Zbiory Biblioteczne liczą już 4031 woluminów. Zapisanych jest 720 czytelników.
1954/1955 Czudec gmina zbiorowa powiatu rzeszowskiego wchodzi w skład nowopowstałego powiatu strzyżowskiego stając się gromadą w skład której wchodzą wsie: Czudec, Przedmieście Czudeckie i Wyżne.
1956 Powstaje Gromadzka Biblioteka Publiczna w Pstrągowej
1959 Powstaje Gromadzka Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi
1961 w styczniu 1961 r. odchodzi na emeryturę kierownik GBP w Czudcu pani Kazimiera Myśliwiec.
1961 Zadania oświatowo - popularyzatorskie przejmuje trzecia Kierownik GBP pani Waleria Nowak pracująca do 1971. W pracy bibliotecznej napotyka na przeszkody natury lokalowej, małe, ciasne pomieszczenie utrudnia pracę. Dzięki czynionym staraniom uzyskuje dwa trochę większe pomieszczenia w domu przy ul. Rzeszowskiej ( obecnie sklep D. Nierody). Biblioteka funkcjonuje tutaj do 1969 r.
Dzięki kolejnym zabiegom po 1969 r. Biblioteka otrzymuje pomieszczenia składające się z dwóch lokali w budynku Urzędu Gminy w Czudcu.
1971 funkcję czwartego Kierownika Biblioteki w Czudcu obejmuje i pełni ją do grudnia 1981 r. pani Maria Bura. W tym czasie następuje dalsze ożywienie działalności biblioteki Publicznej
1971 Przybywa książek, księgozbiór liczy 23,250 woluminów Ze sprawozdań statystycznych wynika, że Biblioteka Publiczna obsługuje 1861 czytelników, którzy wypożyczyli 29,160 książek.
1973 W wyniku działań władz administracyjnych gminy, działaczy kultury wielu społeczników i bibliotekarzy w dniu 1 lutego 1973 r. Gminna Publiczna otrzymuje do dyspozycji wyremontowaną synagogę o powierzchni 300 m2. To wydarzenie zostaje upamiętnione Zjazdem Dyrektorów Bibliotek wojewódzkich z całego kraju.
1973 luty Powstanie Oddziału Dziecięcego przy Gminnej Bibliotece w Czudcu w chwili powstania oddział liczy 2031 woluminów i obsługuje 360 czytelników.
1973 Biblioteka Publiczna w Czudcu otrzymuje wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie „Srebrny Kłos".
1974 Powstaje Biblioteka Publiczna w Babicy, Filia GBP w Boguchwale od roku 1976 Filia GBP w Czudcu, funkcję bibliotekarzem obejmuje pani Julia Pasternak .
1977 Powstaje Filia Biblioteczna w Domu Strażaka w Zaborowie
1977 Wojewoda Rzeszowski przyznaje Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu na ręce kierownika Marii Bury tytuł „Wzorowa Gminna Biblioteka Publiczna województwa rzeszowskiego".
1978 Księgozbiór Gminnej Biblioteki liczy 25,279 woluminów Biblioteka obsługuje 2349 czytelników.
1979 Otwarta zostaje przez kierownika Marię Bury kolejna Filia Biblioteczna w Wyżnem, najpierw w domach prywatnych: pana Tadeusza Śnieżka oraz w 1985 r. pani Józefy Sitek. Od 1994 w budynku dawnego Domu Ludowego w Wyżnem.

1981/1982 Z dniem 31 grudnia 1981 r. odchodzi na emeryturę pani Maria Bura (czwarty ) Kierownik GBP .
1982 1 czerwca- funkcję piątego kierownika GBP w Czudcu w płaszczyźnie merytoryczno administracyjnej i historycznej obejmuje dotychczasowy bibliotekarz tej instytucji pani Elżbieta Kocurek.
1989/1994 Lata dziewięćdziesiąte przyniosły szereg zmian. Biblioteki Filialne dzięki
opiece władz samorządowych poprawiły swoje warunki lokalowe. Filie Biblioteczne w Zaborowie, Wyżnem i Pstrągowej otrzymały pomieszczenia o większej powierzchni.
1992 Wpisanie praw własnościowych wydziale ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Strzyżowie działki nr 131 zabudowanej synagogą w Czudcu przy ul.Słonecznej 2 na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu .
1992 Biblioteka Instytucją Kultury wpisaną do Rejestru Organizatora pozycja 2/1992 , uzyskanie osobowości prawnej, na mocy ustawy z 25 października 1991 r. O Organizowaniu i Prowadzeniu Działalności Kulturalnej Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.
1993 Rozpoczęcie budowy kolekcji Judaików pn. „Pamięć i dziedzictwo Żydów czudeckich „ w GBP w Czudcu w koncepcji historyczno merytorycznej pani Elżbiety Kocurek dyrektora GBP w Czudcu.
1994 Odznaka Honorowa „ Zasłużony Działacz Kultury „dla dyrektor GBP w Czudcu z inicjatywy władz samorządowych przyznany przez Kazimierza Dejmka Ministra Kultury i Sztuki .
1994 Jubileusz 20 - lecia Filii Biblioteki Publicznej w Babicy.
1996 na emeryturę odchodzi pani Julia Pasternak pierwszy długoletni bibliotekarz uruchomionej 16 grudnia 1974 roku Filii Bibliotecznej w Babicy, placówkę obejmuje pani Halina Zaręba .
1996 Medal 70- lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ” Za zasługi dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” dla kierownika GBP w Czudcu.
1997 Powstanie w katakumbach Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu Izb Etnograficznej i Historyczno-Martyrologicznej poświęconej martyrologii i bohaterstwu dziecka polskiego pod opieką pani Elżbiety Kocurek.
1998 Filia Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi otrzymała dodatkowy lokal i poszerzyła swoją powierzchnię użytkową. Wydarzenie to zbiegło się z jubileuszem 40-lecia istnienia tej placówki.
1997 marzec Sejmik kultury wsi Polski południowo-wschodniej pod patronatem Wojewody Rzeszowskiego dr Kazimierza Surowca jednym z 25 delegatów woj. rzeszowskiego jest Kierownik GBP w Czudcu.
1997 Kierownik GBP w Czudcu pani Elżbiety Kocurek w składzie ośmioosobowej delegacji województwa rzeszowskiego na Kongres .
1997 Krajowy Kongres Kultury Wsi - Jasna Góra - 20-23 kwietnia Częstochowa .
1997 Udział w kongresie Kierownika GBP w Czudcu pani Elżbiety Kocurek
1997 Tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia LIWER dla Biblioteki Publicznej w Czudcu w uznaniu za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc w dziele ratowania życia .
1998 Jubileusz -40 lecie działalności Filii Bibliotecznej w Nowej Wsi .
1999 Gminna Biblioteka w Czudcu w półwieczu swej działalności zgromadziła 60,890% książek, obsługuje wraz z Filiami 2.380 czytelników tj. 21% mieszkańców gminy.
2000 wydanie publikacji pt. 50 lat Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu w opracowaniu pani Elżbiety Kocurek .
2000 Jubileusz 50 - lecia działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu;
Upamiętnieniu wydarzenia poświęcono drugą część 21 Sesji Zwyczajnej Rady Gminy w Czudcu, odczytano listy gratulacyjne które napłynęły z okazji Jubileuszu; od pana Czesława Nowaka Dyrektora Departamentu Nauki Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i dyrektorów instytucji oświatowych, imprezę uświetnili obecnością przedstawiciele władz samorządowych gminy, radni gminy, sekretarz powiatu strzyżowskiego pan J.Boho, Ks. dr Stanisław Kopeć proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej, dyrektorzy instytucji oświatowych, instytucji współpracujących i samorządowych, dyrektorzy Bibliotek, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie oraz z terenu powiatu strzyżowskiego, bibliotekarze i liczni czytelnicy.
2000 Jubileusz 20 - lecie działalności Filii Bibliotecznej w Wyżnem .
2001 Jubileusz 45- lecie działalności Filii Bibliotecznej w Pstrągowej.
2001 luty Koło SBP ziemi strzyżowskiej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu (przeniesienie Koła SBP ze Strzyżowa),Przewodniczącą Koła SBP wybrano panią Elżbietę Kocurek.
2002 styczeń Filia Biblioteki Publicznej w Wyżnem otrzymała nowy lokal o pow. 74 m w nowo - wybudowanym w budynku Zespołu Szkół im. Józefa Piłsudskiego w tej miejscowości.
2002 luty Filia Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi otrzymała lokal o powierzchni 72 m w nowo - wybudowanym w budynku Szkoły Podstawowej w tej miejscowości.
2004 Tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia LIWER dla Biblioteki Publicznej w Czudcu w uznaniu za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc w dziele ratowania życia .
2004 nabycie praw własnościowych dla budynku synagogi w Czudcu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czudcu.
2005 luty uruchomienie i otwarcie czytelni Internetowej Ikonka z bezpłatnym dostępem do Internetu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu i Filii Biblioteki Publicznej w Babicy.
2005 październik Wielki Laur Książnicy Polskiej przyznany pani kierownik GBP w Czudcu na wniosek Kapituły Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej.
2005 Remont budynku synagogi (generalny zewnętrzny)wymiana pokrycia dachu, okien, remont elewacji .
2006 Rozpoczęcie procesu komputeryzacji zbiorów w programie Libra 2000 w GBP w Czudcu i Oddziale dla Dzieci Biblioteki Gminnej.
2007 czerwiec Szkolenie komputerowe dla pracowników bibliotek publicznych z gmin Czudec, Frysztak, Niebylec ,Wiśniowa pod patronatem Koła SBP w Czudcu w zakresie obsługi programu bibliotecznego„ Libra”, przez twórców programu „ Libra” z Gdańska w pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Czudcu.
2007 Medal „ w Dowód Uznania” dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”. dla bibliotekarzy pani Elżbiety Kocurek , pani Elżbiety Rzemień GBP w Czudcu i pani Jolanty Zarszyńskiej z GBP we Frysztaku przyznany rzez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich .
2008 Zmiana warunków lokalowych Biblioteki Publicznej w Babicy z 38 m do 72 m powiększono jej pow. użytkową.
2008 Budowa podjazdu i dojścia dla niepełnosprawnych, wymiana pionu instalacji elektrycznej, założenie kostki brukowej wokół budynku synagogi.
2008 Trwa proces komputeryzacji zbiorów Biblioteki Gminnej i Filii.
2009 Jubileusz 50-lecia działalności Filii Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi .
2009 Filia Biblioteki Publicznej w Pstrągowej zmieniła dotychczasową siedzibę, nowy 3 izbowy lokal na parterze budynku domu ludowego o powierzchni 105 m rozszerzył możliwości działalności instytucji
2009 Jubileusz 60- lecia działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu Upamiętnieniu wydarzenia poświęcono drugą część 21 Sesji Zwyczajnej Rady Gminy w Czudcu, ; z udziałem przedstawicieli władz administracyjnych : p. K . Ziobro v-ce marszałkiem urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie, p.R. Godka starosty powiatu strzyżowskiego , Rady Gminy Czudec na czele z p. St.Gierlaka wójtem gminy Czudec, odczytano listy gratulacyjne które napłynęły z okazji Jubileuszu od dyrektorów instytucji oświatowych, imprezę uświetnili obecnością przedstawiciele władz samorządowych gminy, radni gminy, sekretarz powiatu strzyżowskiego pan J.Boho, Ks. dr Stanisław Kopeć ks.Antoni Kocoł dziekan, kustosz i proboszcz parafii pw. Trójcy Swiętej, dyrektorzy instytucji oświatowych, instytucji współpracujących i samorządowych, dyrektorzy bibliotek powiatowych w Kolbuszowej i Strzyżowie , Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie oraz z terenu powiatu strzyżowskiego, bibliotekarze i liczni czytelnicy. Program artystyczny przygotowali nauczyciele T. Kyc i Anna Oliwińska -Wacko, z Gimnazjum Publicznego w Czudcu, Lidia Bytnar z Zespołu Szkół w Czudcu .
2009 Odznaka honorowa ” Zasłużony dla Kultury Polskiej „ dla pani Elżbiety Kocurek.
dyrektor GBP w Czudcu przyznana przez Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z inicjatywy władz samorządowych
2010 Wymiana pionu instalacji sanitarnej w budynku synagogi w Czudcu.
2011 Wymiana instalacji elektrycznej (piętro, strych )zakup stołów i krzeseł do czytelni malowanie pomieszczeń bibliotecznych GBP w Czudcu.
2011 Ranking Bibliotek Rzeczypospolitej. Redakcja „Rzeczpospolitej" we współpracy z Instytutem Książki po raz pierwszy przygotowała Ranking Bibliotek w gminach, które mają mniej niż 15 tys. mieszkańców. Gminna Biblioteka Publiczna w Czudcu zajęła: 3 miejsce - w kategorii gmin wiejskich 6 miejsce - w kategorii gmin miejsko- wiejskich Podkarpacia 61 miejsce w 70 - siątce Bibliotek w Polsce, w Rankingu Bibliotek "Rzeczypospolitej
2012 Z dniem 31 grudnia 2012 odchodzi na emeryturę pani Elżbieta Kocurek dyrektor GBP w Czudcu latach 1982-2012.

2012 Muzeum Historii i Tradycji w nowej odsłonie. Powstanie ekspozycji martyrologicznej.
2012 Trwa proces komputeryzacji zbiorów zapisem elektronicznym objęto 72 procent zbiorów Biblioteki Gminnej i Filii.

2013 r. Czerwiec - zamontowanie żaluzji w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej (czytelnia, wypożyczalnia dla dorosłych).
2013 r. Grudzień - wymiana drzwi wiatrołapowych w GBP z metalowych na drewniane.
2013 r. "Ranking Bibliotek" zorganizowany po raz trzeci przez "Rzeczpospolitą" i Instytut Książki, w którym udział wzięły 763 biblioteki z całej Polski, poniżej 15 tyś. mieszkańców - GBP Czudec znalazła się na 244 miejscu.
2013 r. Grudzień - gruntowny remont Filii Bibliotecznej w Zaborowie.
2013 r. Funkcję Dyrektora GBP obejmuje Halina Zaręba.

W roku 2014 przeprowadzono modernizacje:
Lipiec - zamontowanie żaluzji w oddziale dla dzieci i pomieszczeniu księgowej
Wrzesień - wymiana drzwi wejściowych, które zostały poszerzone do rozmiaru 1,5 m
Październik - przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wejścia do budynku, polegająca na poszerzeniu podjazdu, położeniu nowych płytek, zamontowaniu barierek
Październik - odnowienie elewacji budynku GBP (podtynkowanie murów i malowanie ścian)
Grudzień - zakupienie regałów bibliotecznych do filii Nowa Wieś, szafy do Filii Wyżne, stolików świetlicowych z krzesełkami dla Filii Babica, Wyżne, Zaborów oraz zakupienie do "Kącików malucha" regalików "Smok" i "Jeż" a także puf do siedzenia.
Grudzień - wymiana gabloty informacyjnej na zewnątrz budynku biblioteki.

2015 maj/czerwiec remont polegający na wymianie instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z renowacją powłok malarskich oraz montażu paneli podłogowych, cyklinowaniu i lakierowaniu parkietów na parterze budynku GBP.
- wymiana regałów bibliotecznych w Oddziale dla dzieci (21 regałów jednostronnych, 8 regałów dwustronnych, 3 regały niższe na bajeczki dla najmłodszych)
2015 lipiec dorobienie instalacji elektrycznej oraz pomalowanie pomieszczeń bibliotecznych po wymianie okien w Filii Bibliotecznej w Nowej Wsi.
2016 lipiec – zmiana pomieszczeń bibliotecznych w filii Wyżne (2002-2016),
- zakup regałów bibliotecznych (7 jednostronnych, 8 dwustronnych);
- zamontowanie żaluzji pionowych w pomieszczeniach filii Wyżne;
- „Ranking Bibliotek” w 2016 roku udział w rankingu wzięło 800 bibliotek z całej Polski. Wśród pierwszych 200 bibliotek znalazło się 12 z Podkarpacia. Miło nam poinformować, że nasza Gminna Biblioteka Publiczna w Czudcu znalazła się na wysokim - 189 miejscu w ogólnopolskim rankingu a na 12 pozycji w województwie podkarpackim,
2016 grudzień –zamontowanie żaluzji pionowych w pomieszczeniach filii bibliotecznej w Babicy,
2016 grudzień – zakup dwóch lad bibliotecznych dla GBP Czudec Oddział dla dorosłych i Oddział dla dzieci,

Z dn. 29.11.2017 odchodzi na emeryturę długoletni bibliotekarz Wiesława Gierlak, funkcję bibliotekarza pełni Małgorzata Kucab,
Grudzień 2017 - Wymiana  parkietu na nowy dębowy na Sali spotkań,
Grudzień 2017 - Wymiana drzwi do Sali spotkań.

Z dn. 27.07.2018 na emeryturę odchodzi wieloletni bibliotekarz filii Zaborów - Zofia Szaro, bibliotekę prowadzi Dorota Goleś
Październik  2018 poprawiono elewację budynku synagogi, odpadający tynk został skuty i uzupełniony nowym, całość uzupełnień została pomalowana, wymieniono drzwi do czytelni i wypożyczalni.
Październik/listopad - W filii w Babicy został przeprowadzony remont polegający na wymianie podłogi na panele, pomalowaniu ścian, wymianie drzwi wejściowych do biblioteki, całkowitej wymianie regałów i lady bibliotecznej na nowe. Do czytelni internetowej w filii Babica zakupiono 2 zestawy komputerowe.

2019 rok
W roku 2019 zakupiono:
- Monitor interaktywny
- Zestaw do nagłośnienia(kolumna, statyw, mikrofon)
- Stół z zabudową (GBP Czudec)
- Regał metalowy (Filia Wyżne)
- Lada biblioteczna, regał na książki dla dzieci (Filia Nowa Wieś)
- Regały biblioteczne – 7 szt., lada biblioteczna z zabudową (Filia Zaborów)

- Cyfrowe aparaty fotograficzne dla wszystkich filii GBP
Z końcem stycznia 2019 roku po 40 latach pracy na emeryturę odchodzi Elżbieta Rzemień długoletni bibliotekarz Oddziału dla dzieci GBP, funkcję bibliotekarza pełni Gabriela Zielińska.
Rok 2019 był ważnym dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu, ponieważ obchodziła 70 lecie swojej działalności. Z tej okazji został wydany folder „70 lat Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu 1949 – 2019”. Obchody jubileuszowe odbyły się 30 maja 2019 r. i stały się okazją do świętowania osób, którym bliska sercu jest książka, rozwój czytelnictwa, popularyzacja działalności biblioteki oraz kształtowanie życia kulturalnego naszego regionu. Jubileusz placówki był okazją do podziękowań dla byłych dyrektorów oraz emerytowanych pracowników GBP, którzy przez wiele lat tworzyli jej historię i pozostawili sporą część życia w murach biblioteki, jak również dla obecnej kadry bibliotecznej, która pracuje na współczesny wizerunek placówki w składzie 10 osób. Obchody bibliotekarskiego święta uświetnili swoją obecnością dyrektorzy bibliotek: wojewódzkiej, powiatowej, gminnych, władze samorządowe, dyrektorzy placówek oświatowych, długoletni czytelnicy. Jubileuszowi towarzyszyły dwie wystawy „Dawny Czudec w fotografii” oraz prace plastyczne konkursu „Kiedy myślę …. Biblioteka”.

Rok 2020

W roku 2020 dokonano następujących modernizacji:
- pomalowano pomieszczenia filii bibliotecznej w Pstrągowej (126 m2),
- odnowiono powłoki malarskie na I piętrze GBP,
- zamontowano balustradę na klatce schodowej GBP,
- zakupiono nakładki na parapety w całym budynku GBP, żaluzje okienne dla filii Nowa Wieś i Zaborów oraz komplet koszulek z logo biblioteki dla pracowników GBP i filii.
Z dniem 29 lipca 2020 r. na emeryturę odchodzi Krystyna Cisło długoletni bibliotekarz Oddziału dla dorosłych GBP. Funkcję bibliotekarza obejmuje Małgorzata Kucab z filii Nowa Wieś, do pracy w bibliotece w Nowej Wsi zostaje skierowana Joanna Stanuch.
Rok 2021
- została wymieniona część regałów bibliotecznych w Wypożyczalni dla dorosłych (15 szt. podwójnych regałów) na kwotę 8,400 zł,
- wykonano szpachlowanie i malowanie okien (drewnianych) w całym budynku synagogi,
- zostały zakupione 2 namioty z logo placówki na kiermasze i zajęcia na zewnątrz,
- zakupiono 7 kamer internetowych dla wszystkich filii oraz Oddziału dla dorosłych i dzieci, w celu realizowania zdalnych spotkań, „głośnego czytania” i szkoleń online,
- zakupiono 7 sztalug do organizowania wystaw i ekspozycji.
Listopad 2021

- przystąpienie do Konsorcjum Podkarpackiego bibliotek korzystających z serwisu Legimi przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie i uruchomienie bezpłatnej dla czytelników usługi – rocznych kodów dostępu do zasobów audiobooków, ebooków i synchrobooków.

Rok 2022

- uruchomienie bezpłatnej usługi dla czytelników; miesięczne kody dostępu do platformy Legimi,

- maj – inauguracja Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy GBP Czudec, służącego spotkaniom i rozmowom o książce i literaturze,

- wymieniono resztę regałów w Wypożyczalni dla Dorosłych (15 szt. podwójnych regałów, 19 szt. pojedynczych regałów, jeden regał na gazety do Czytelni) na kwotę 19 250 zł,

- remont Historycznych Izb Regionalnych polegający na położeniu płytek podłogowych, położeniu siatki i kleju na ścianach oraz pomalowaniu pomieszczeń – koszt 40 tyś zł.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. W każdej chwili możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając odpowiednie ustawienia przeglądarki.

Copyright (c) 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Gminnej Biblioteki Publicznej Czudec
Realizacja: ideo, CMS Edito Powered by: