Katalog on-line

E-biblioteka

 

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

 

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu

Facebook

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

"Zakup nowości wydawniczych został dofinansowany ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025."

 

Biblioteka Narodowa

 

Mała książka – wielki człowiek

LEGIMI

Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Wyszukiwarka

Data:
Godzina:

O Bibliotece

Regulamin korzystania ze zbiorów

11-05-2009

Regulamin korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1

 

1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu oraz podległych filiach bibliotecznych odbywa się według zasad ustalonych w niniejszym regulaminie.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Bibliotece należy przez to rozumieć jednostki wymienione w ust. 1.
1. Regulamin niniejszy ustalony został w oparciu o przepisy:
a/ ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 i z 1998 r. Nr 106 poz. 668)
b/ ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114 poz. 493

z późniejszymi zmianami)

c / ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.)

d/ statutu Gminnej Biblioteki Publicznej Czudcu nadanego Uchwałą NR VI/42/2007 Rady Gminy Czudec z dn. 2 kwietnia 2007 r.

 

 

Rozdział II. Zbiory biblioteki
§ 2

 

1. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej, gromadzi i udostępnia księgozbiór z zakresu literatury pięknej i z różnych dziedzin wiedzy, nauki i sztuki, prowadzi działalność informacyjną oraz udostępnia czytelnikom zbiory:
a / czasopism

b / innych materiałów bibliotecznych,
1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki posiadają osoby, które:
a/ założyły kartę zapisu
b / zobowiązały się do przestrzegania niniejszego regulaminu posiadają stałe miejsce zamieszkania lub pobytu

c / za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują kartę zapisu rodzice lub opiekunowie prawni.

 

Rozdział III. Prawa i obowiązki czytelników
§ 3

 

1. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne 2. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo do 4 woluminów. Termin zwrotu wypożyczonych książek upływa po miesiącu od daty wypożyczenia. Bibliotekarz może ustalić krótszy lub – na wniosek czytelnika – dłuższy termin wypożyczenia, o ile nie zostało na nią złożone zamówienie przez innego czytelnika.
3. Na wniosek czytelnika bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczanych woluminów, nie więcej jednak niż do 8 jeśli jest to umotywowane sytuacją czytelnika, zwłaszcza jego stanem zdrowia lub potrzebami naukowymi.
4. Łączny okres wypożyczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy. Przy każdorazowej prolongacie czytelnik winien na żądanie bibliotekarza okazać wypożyczony wolumin 5. Czytelnik może skorzystać z prowadzonego przez bibliotekę systemu wypożyczeń między bibliotecznych. 6. Z książek sprowadzonych oraz z księgozbioru podręcznego czytelnik może korzystać jedynie w lokalu biblioteki.

 

 

Rozdział IV. Naruszenie obowiązków regulaminowych
§ 4

 

1. W razie nie dotrzymania przez czytelnika terminu zwrotu Biblioteka kieruje doń monit, wzywając do niezwłocznego zwrotu wypożyczonych woluminów.
2. Jeżeli książka została przez czytelnika utracona winien on przekazać inny przydatny dla biblioteki, egzemplarz w ciągu 14 dni od daty utraty, uiścić koszt oprawy introligatorskiej lub zapłacić bibliotece odszkodowanie równe wartości antykwarycznej bądź rynkowej książki.
3. Niedopełnienie przez czytelnika obowiązków regulaminowych powoduje, że Biblioteka dochodzi swoich roszczeń

zgodnie z przepisami prawa. W razie poważnego bądź uporczywego naruszenia obowiązków wynikających z Regulaminu Dyrektor Biblioteki może zawiesić lub pozbawić czytelnika prawa korzystania ze zbiorów Biblioteki.

 

Wstecz
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. W każdej chwili możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając odpowiednie ustawienia przeglądarki.

Copyright (c) 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Gminnej Biblioteki Publicznej Czudec
Realizacja: ideo, CMS Edito Powered by: